Pohledy do ateliérů
Razantní metody čištění jako otryskávání zkorodovaných dílů pískem, čištění smirkovým plátnem nebo leštění mosazných součástí na hadrové leštičce nelze vůbec použít, protože odstraňují
z hodinových součástí autenticitu jejich povrchu, kde je zaznamenán jak rukopis jejich tvůrce, tak celá historie hodinového stroje.
Po zrestaurování a konečné úpravě opatřujeme všechny díly s kovovým povrchem proti nové korozi nátěry bezbarvým polyuretanovým lakem.
Ukázky
resturátorských postupů
Původní stav - zkorodované a opotřebené zuby ozubeného kola
Stav po zrestaurování
Postup rekonstrukce původního tvaru zubů
opravený zub
Navařená ocel na opotřebovaná místa
Smyslem naší práce je záchrana těch starých věžních hodin, které takovému konci doposud unikly. Jedinou možností, jak tyto hodiny zachránit, je jejich zrestaurování do dokonalého technického stavu tak, aby mohly svému účelu spolehlivě sloužit i nadále. Starý věžní hodinový stroj dochovaný a udržovaný v provozu na svém původním místě je totiž nejen krásnou historickou památkou a rok od roku stále vzácnější raritou - je také odolným mechanismem, který své kvality již prokázal schopností pracovat desítky i stovky let. Po pečlivém zrestaurování může takový stroj znovu odměřovat čas stejně tak dlouho, možná i déle.
Původní staré věžní hodiny jsou stále ještě nedoceněnou památkou na počátky vývoje techniky - oboru, bez kterého si dnešní život již nelze představit.
Jsou to nádherné starožitné mechanismy, jejichž osud se ale zvláště v dnešní době velmi rychle naplňuje.

Vzácné věžní hodinové stroje, někdy dokonce i ty, které jsou součástí památkově chráněného objektu a mají skutečně jedinečnou hodnotu historickou, mizí každoročně po desítkách a jsou nahrazovány moderními, převážně elektronickými stroji, nebo jsou přestavbami nevratně znehodnocovány.
Hodiny - nejen interiérové, ale i velké hodiny věžní, jsou snad jedinou technickou a uměleckořemeslnou památkou, která může i v dnešní době sloužit stejně spolehlivě jako hodiny nové. Přesto jsou staré věžní hodiny neustále nahrazovány moderními, převážně elektronickými stroji, nebo jsou necitlivými a razantními přestavbami nevratně znehodnocovány. Takovéto služby nabízejí zpravidla velké hodinářské firmy, pro které je restaurování věžních hodinových strojů nejen neefektivní, ale také mimo jejich možnosti. Jejich programem je výroba a prodej hodinových strojů nových.Takto byla zničena nebo zcela zlikvidována již převážná většina vzácných starých věžních hodinových strojů a existence těch, které ještě zbyly, je bezprostředně ohrožena.
Mnoho strojů bylo po demontáži z věže zcela rozbito nebo někam odloženo. Jen výjimečně některý z těchto strojů končí v muzeu.
Restaurování starých věžních hodin se věnujeme řadu let, naše zkušenosti v oboru restaurování hodin starožitných jsou více jak třicetileté.
pracovní náplň
ateliér--RESTAUROVÁNÍ VĚŽNÍCH HODIN
Petr a Melanie Skálovi
Jsme vlastníci živnostenského oprávnění k činnosti v oboru hodinářství a restaurátorské licence udělené Ministerstvem kultury ČR na jméno ak. soch. Petr Skála.
Licence opravňuje k provádění oprav a rekonstrukcí věžních hodin, které jsou součástí objektů zapsaných v seznamu kulturních památek.
Restaurování je generální opravou, která je prováděna
s nejvyššími nároky především na kvalitu všech prací a na maximální zachování původního stavu stroje.

Restaurováním se věžním hodinám vrací nejen jejich technická dokonalost, ale i jejich původní krása - hodnota, o kterou stavitelé věžních hodinových strojů v minulosti vždy usilovali.
Nádhera takového stroje, který je ve většině případů technickou a uměleckořemeslnou památkou starou zpravidla sto, dvě stě i více let, bývá ale ve většině případů dokonale ukryta pod vrstvou nečistot a rzi a bývá proto obtížné ji rozpoznat.
Hodnota hodinového stroje, obdivuhodné zpracování detailů, dobové ornamentální prvky i přirozená krása použitého materiálu se proto objeví většinou až po pečlivém zrestaurování. Z nevzhledné změti rezavého železa se stává krásná a cenná funkční starožitnost s velkou historickou hodnotou i reálnou cenou. Skutečná hodnota takto zachráněného hodinového stroje pak vždy převýší náklady, které byly do jeho zrestaurování vloženy.
Staré věžní hodiny byly ostatně ve své době velmi drahé. Například z dobových záznamů o stavbě vilémovské radnice lze vyčíst, že tato patrová stavba s věžičkou, dokončená roku 1865 "stála úhrnem 7647 zlatých......Roku 1866 byly na radniční věž umístěny hodiny v ceně 669 zlatých". Podle těchto záznamů stály jen hodiny skoro
9% ceny celé budovy radnice, která se stavěla devět let.
Malování ciferníků a jejich osazování na věž pomocí hydraulické plošiny
Kovaný věžní hodinový stroj před a po zrestaurování - fotomontáž.
V takovémto stavu - nefunkční a zanesen holubím trusem, přečkal hodinový stroj ve věži padesát let. Po zrestaurování již několik let spolehlivě funguje napojen na natahovací stroj a zařízení, které jej automaticky udržuje v přesném chodu.
Původní staré věžní hodinové stroje restaurujeme s pečlivostí a s citem pro dobové technologie a zpracování detailů. Technologické postupy, které používáme, respektují a uchovávají v maximální míře originalitu všech dílů hodinového stroje. Hodinový stroj je rozebrán na jednotlivé součásti, které jsou po zbavení všech nečistot a opatrném, avšak dokonalém odstranění koroze upravovány nejčastěji původními řemeslnými způsoby práce.
Oprava ulomeného zubu.
Stejný zub
před opravou
a po opravě
Nahrazení původního starého věžního hodinového stroje strojem moderním s tím, že starý stroj bude uložen v muzeu, není ale dobrým řešením ani po stránce finanční. Starý zkorodovaný stroj je totiž před vystavením v muzeu nutné tak jako tak stejnými náklady zrestaurovat.
Především však výměnou starého hodinového stroje za stroj moderní se nevratně ničí kouzlo historické architektury. Odstraní se z ní část její podstaty - starý mechanismus, který uvnitř po staletí tikal jako její železné srdce...
Pohled na moderní hodiny osazené na středověkých stavbách v nejkrásnějších koutech Evropy je smutným
mementem. Dnes likvidací starých historických hodin opakujeme stejnou chybu, které se dopustili ve vyspělých zemích Evropy.
Je přitom prokazatelné, že i velmi staré věžní hodinové stroje, ačkoliv jsou dnes ve velmi špatném a zdánlivě beznadějném stavu, jsou schopny po zrestaurování pracovat opět mnoho dalších desetiletí na místě, pro které byly kdysi jako jedinečný výtvor tehdejší techniky zhotoveny. Technika dnešní pak umožňuje, aby i tyto hodinové stroje po osazení elektrických přídavných zařízení - natahovacího stroje a korekčního zařízení - pracovaly spolehlivě, přesně a bez obsluhy a dosahovaly tak parametrů hodinových strojů moderních.
Funkce těchto přídavných zařízení spočívá v tom, že hodinový stroj automaticky pravidelně natahují a zároveň zajišťují jeho stále přesný chod včetně změn nastavení na letní nebo středoevropský (zimní) čas. Jsou stavěna individuálně ke každému stroji jako přídavná, do stroje konstrukčně nezasahují a tak zachovávají pro příští generace jeho původní stav a historickou hodnotu nenarušenou (Zák. 242/1992, § 14 odst. 8). Obě takováto přídavná zařízení jsou nabídkou výlučně naší firmy. Systém automatického seřizování na přesný čas máme chráněn u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Toto řešení umožňuje zachovat v provozu na svých původních místech i velmi staré ručně natahované věžní hodinové stroje, které by jinak neměl kdo chodit pravidelně a spolehlivě denně natahovat a seřizovat.

Kromě oprav a restaurování věžních hodin zpracováváme průběžně pro Památkový ústav středních Čech textovou a fotografickou dokumentaci cenných starých věžních hodinových strojů. Smyslem vytváření takévéto dokumentace je zajištění památkové ochrany těch zbylých hodinových strojů, které ještě nebyly zničeny.


Licence znalce v oboru ekonomika - ceny a odhady věžních hodin byla udělena Krajským soudem v Praze.